MOKYKLOS VIZIJA

Klaipėdos r. Priekulės muzikos mokykla – tai savarankiška, vaikų poreikių tenkinimo ir muzikinių gebėjimų atskleidimo bei vystymo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri orientuoja ugdymo procesą į nacionalines ir pasaulio menines vertybes, individualizuotą ugdymo sistemą, skatinančią mokymosi motyvaciją, asmens vertės pajautimą, saviraišką, mokinio ruošimą tolimesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui.

 

MOKYKLOS MISIJA

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas meninio švietimo paslaugas, tenkinti Priekulės ir aplinkinių seniūnijų mokinių meninės saviraiškos poreikius, ugdyti gabumus ir kūrybiškumą pagal neformaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir mėgėjų muzikinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas. Plėtoti švietėjišką veiklą visuomenėje rengiant mokinių koncertus.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 1. Tobulinti ugdymo kokybę.
 2. Dalintis gerąja darbo patirtimi su muzikos ir meno mokyklų mokytojais.
 3. Ieškoti naujų darbo formų bendradarbiaujant su Priekulės miesto švietimo, socialinėmis ir kultūros įstaigomis.

 

VEIKLOS TIKSLAI

 1. Ugdymo proceso organizavimo efektyvumo ir ugdymo kokybės gerinimas.
 2. Tobulinti darbo formas bendradarbiaujant su muzikos ir meno mokyklų mokytojais bei Priekulės miesto švietimo, kultūros ir socialine įstaigomis.

 

VEIKLOS UŽDAVINIAI

 1. Tikslingai vykdyti ugdymo planą.
 2. Tobulinti pamokos vedimo metodiką, panaudojant kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytas žinias bei dalinantis gerąja darbo patirtimi su kitų muzikos mokyklų mokytojais.
 3. Ruošti gabiausius mokinius regioniniams, respublikiniams ir tarptautiniams konkursams.
 4. Bendradarbiauti su muzikos ir meno mokyklų mokytojais, organizuojant bendrus koncertus bei dalinantis gerąja patirtimi.

 

PRIORITETAI

 1. Kokybiškas ugdymas, sudarant sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai, skatinant mokymosi motyvaciją, tenkinant mokinių saviraiškos poreikius.
 2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su muzikos ir meno mokyklomis.